Пропустити доступні курси

Доступні курси

Викладач: Лариса Харламова

Загальний курс вищої математики є фундаментом освіти фахівців із вищою освітою. Сучасна наука і техніка все більше застосовує методи дослідження, моделювання та проектування. Це обумовлено передусім швидким розвитком комп'ютерної техніки, завдяки чому значно розширюються можливості успішного застосування математики в розв'язуванні прикладних задач.

Курс вищої математики є базовим курсом для успішного оволодіння студентами спеціальних дисциплін.

Мета викладання дисципліни "Вища математика" – допомогти студентам оволодіти математичним апаратом, який має бути достатнім для опрацювання математичних моделей, пов'язаних з подальшою практичною діяльністю фахівців.

Основне завдання курсу "Вища математика" – виробити у студентів уміння виконувати якісний і кількісний математичний аналіз процесів, які пов'язані зі спеціальністю, навчити складати математичні моделі та застосовувати відповідні математичні методи для дослідження та відшукання розв'язків.

 

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

Завдання дисципліни — допомогти студентам засвоїти основи математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач; виробити навики математичного дослідження прикладних математичних задач, прищепити студентам уміння самостійно вивчати літературу з математики та її прикладних питань

Навчальна дисципліна “ Вища математика” є базовою для вивчення інших дисциплін природничо-наукової та професійно-практичної підготовки молодших спеціалістів та пов'язана з подальшою діяльністю випускників навчального закладу.